Genç Girişimci Vergi ve Bağkur Primi Desteği

Genç Girişimci Vergi ve Bağkur Primi Desteği

Genç Girişimci Vergi ve Bağkur Primi Desteği

Destek Tutarı :

Vergi Desteği Tutarı:

Koşulları taşıyan genç girişimciler, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı için gelir vergisi ödemeyeceklerdir.

Bağkur Prim Desteği Tutarı:

Mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış genç girişimcilere 1 yıl süre ile sigorta prim desteği verilecektir.

Yani; 1 Haziran 2018’den itibaren bir yıl süreyle aylık 700-TL olan Bağ-Kur primi devlet tarafından karşılanacaktır. 1 yıllık destek tutarı 8.402 TL. dır.

Teşvikten Kimler Faydalanabilir ?

Bu teşvikten sadece 01.06.2018 tarihi itibarıyla, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişiler faydalanabilecektir.

Teşvikten faydalanılması için işe başlamanın Gelir Vergisi Kanunu’na uygun şekilde kanuni süresi içinde bildirilmesi gerekmektedir.

Adi ortaklık ve şahıs şirket ortaklıkları şeklinde kurulacak işletmelerde sadece bir ortak ( ortaklardan en genç olan ) prim teşvikinden yararlanabilecektir. ( Ancak, tüm ortakların teşvik şartlarını taşıması ön koşulu mevcuttur.)

Teşvikten faydalanmak için genç girişimcinin kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekmektedir.                ( Seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmamaktadır.)
Ayrıca; kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi şartını sağlayan mükelleflerin, faaliyetin yürütülebilmesi için çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırması istisna şartını bozmuyor.

Teşvikten Hangi Durumlarda Faydalanılamaz ?

Kurulacak işletme kurumlar vergisi kapsamında, anonim şirket, limited şirket gibi şirket statüsünde olursa prim teşvikinden faydalanmak mümkün değildir. Yani açacağınız işletme şirket değil, gelir vergisi kapsamına giren bir şahıs işletmesi olmalıdır.

Mevcut bir işletmeye sonradan ortak olunması durumunda teşvikten faydalanmak mümkün değildir.

Ancak; ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar akrabalarından devralınmamış olması şartıyla teşvikten faydalanmak mümkündür.

Teşvikten faydalanacak kişi herhangi bir şekilde daha önceden ticari, zirai veya mesleki faaliyetler bakımından gelir vergisi mükellefiyeti olması durumunda bu teşvikten faydalanamaz.

Ücretsiz detay bilgilendirme hizmetimizden faydalanmak için tıklayınız. 

Asgari Ücret Desteği

Asgari Ücret Desteği

5510 sayılı Kanunun Geçici 75 inci maddesi kapsamında uygulanmaktadır.

2018 yılının ilk 9 (Ocak – Eylül) ayında destek sağlanacaktır.

Destek Tutarı

– 2018 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı Bakanlar Kurulunca belirlenecek tutar ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı aşılmamak kaydıyla 2018 yılında cari ayda bildirilen sigortalıların prim ödeme gün sayısının,
– 2018 yılında tescil edilen işyerleri için ise tüm sigortalıların prim ödeme gün sayısının, Bakanlar Kurulunca tespit edilen günlük tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar asgari ücret desteği verilecektir.

İşverenler Yönünden Aranan Şartlar;

– Özel sektör işyeri işverenleri,
– 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen kamu idareleri dışında kalan diğer kamu işyeri işverenleri,

Sigortalılar Yönünden Aranan Şartlar;

– 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları(MYÖ) hükümleri uygulanan sigortalılar,

Ücretsiz detay bilgilendirme hizmetimizden faydalanmak için tıklayınız. 

Engelli İstihdamı Teşviki

Engelli İstihdamı Teşviki

Özel sektör işverenlerinin kontenjan dâhilinde veya kontenjan fazlası olarak ya da yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştırmaları durumunda işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamı (416,05 TL) Hazinece karşılanması şeklinde değiştirilmiştir.

Ücretsiz detay bilgilendirme hizmetimizden faydalanmak için tıklayınız. 

İşsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik Teşvik

İşsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik Teşvik

İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması durumunda kişinin kalan işsizlik ödeneği süresince asgari ücret üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik priminin %1’lik kısmı hariç olmak üzere tamamı (679,88 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

İşverene destek sağlanan süre kişinin başlangıçta işsizlik ödeneği için belirlenen toplam hak sahipliği süresinden düşülür.

İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

İşçinin, işten ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlaması halinde bu teşvik hükümlerinden yararlanılamaz.

Ücretsiz detay bilgilendirme hizmetimizden faydalanmak için tıklayınız. 

İşbaşı Eğitim Programı Teşviki

İşbaşı Eğitim Programı Teşviki

Özel sektör işverenlerinin;

-31.12.2018 tarihine kadar başlayacak olan İşbaşı Eğitim Programlarını tamamlayan 18-29 yaş arası kişileri,
– Programı tamamladıkları meslekte,- Programı tamamladıkları tarihten itibaren 3 ay içerisinde,
– Kişinin istihdam edildiği tarih itibarıyla önceki takvim yılının ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam etmeleri durumunda,
-İşverenin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay,
süre ile kişilerin asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primlerinin işveren payları (416,05 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Ücretsiz detay bilgilendirme hizmetimizden faydalanmak için tıklayınız.