Kobi Destek

KOBİ TEKNOYATIRIM Desteği

 

KOBİ TEKNOYATIRIM ( KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım ) DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı :

Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir.

Kimler Başvurabilir ?

 Aşağıdaki “ KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosu” nda belirlenen alanlarda yer alan

 1. KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 2. Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 3. Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 4. Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
 5. Patent belgesi ile koruma altına alınan,
 6. Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
 7. Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

       Prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri

       Veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler

bu destek programına başvurabilir.

 Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda başarı ile sonuçlandırıldığına dair belgeye sahip ve sonuçlandırıldığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl içerisinde başvurusu yapılan teknolojik ürüne destek sağlanır.

 Başvuruda bulunacak işletmelerin, program başvurusundan en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olması şartı aranır.

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosu için TIKLAYINIZ 

Destek Tutarı :

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz olmak üzere toplam 5.000.000 (beşmilyon) TL’dir.

Destek Oranları :

 • Makine-teçhizat, kalıp ve yazılım giderleri için

       Mikro işletmelere %70 (yetmiş) geri ödemesiz, %30 (otuz) geri ödemeli,

       Küçük ve orta büyüklükte işletmelere ise %60 (altmış) geri ödemesiz, %40 (kırk) geri ödemeli destek sağlanır.

 • Makine-teçhizat, kalıp ve yazılım giderleri haricindeki giderler için

       Mikro işletmelere %70 (yetmiş) geri ödemesiz,

       Küçük ve orta büyüklükte işletmelere ise %60 (altmış) geri ödemesiz destek sağlanır.

 • Yatırım proje konusu Teknolojik Ürünün yüksek teknoloji düzeyinde olması halinde geri ödemesiz destek oranlarına % 5 (beş) ilave edilir.
 • Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, geri ödemesiz destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir.

Yatırım projesi süresi içinde verilen destekler :

 1. Makine-teçhizat ve yazılım giderleri desteği
 2. Personel gideri desteği
 3. Eğitim ve danışmanlık desteği
 4. Kira desteği